Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toch zal men moeten toestemmen, dat gedurende het geheele groeitijdperk dit laatste standpunt absoluut te verwerpen is. De opvoeder kan er niet sterk genoeg van doordrongen zijn, dat vooral in het ontwikkelingstijdperk het lichaam tot grootere inspanningen in staat is, dan voor zijne normale ontwikkeling goed zal zijn. Zoodra de normale inspanningsgrenzen in het groeitijdperk worden overschreden, is er kans op slijtage, inplaats van op aanwinst, en wordt de ontwikkelingsgang geremd of achteruitgezet. De te sterk ingespannen organen hebben tijd noodig voor herstel; het teveel aan verbruikte voedingssappen of reserve-stoffen moet worden aangevuld, gedurende welken tijd de groei der organen is onderbroken, en hun werkings-intensiteit verslapt is. Hiermede hebben wij den vinger gelegd op de fout in veler toepassing, die oorzaak is, dat aan ons stelsel gebreken worden verweten, die inderdaad het gevolg zijn van foutieve toepassingen; maar hiermede is óók een der zwakke zijden aangeroerd van de sport, en van de Zweedsche gymnastiek met haar veelvuldig gebruik van lokale krachtsoefeningen. Laten wij vooral niet vergeten, dat gedurende het geheele groeitijdperk slechts gematigde inspanningen over groote spiergebieden, en een zeer geleidelijke opvoering dier inspanningen op hun plaats zijn.

* * *

Toetsen wij nu het Zweedsche oefensysteem aan de hygiënische grondslagen van een rationeel stelsel, dan hebben wij alleen het oog te vestigen op de hygiënische oefeningen van het Zweedsche stelsel, wijl zijn beide andere oefeningsgroepen, de practische en sportieve oefeningen, om andere dan hygiënische doeleinden in dit stelsel zijn opgenomen — ten onrechte, zooals wij nader hopen aan te toonen.

Het lichaam heeft in het groeitijdperk, d. i. tot ongeveer het 18e levensjaar, allereerst behoefte aan eene ongestoorde voeding van alle weefsels, aan groeiprikkels, en aan eene geleidelijke toename van de kracht der spieren. Een rationeel stelsel zal dit alles trachten te bereiken door uitgebreide bewegingen over groote spiergebieden, waarvoor van elk afzonderlijk deel

Sluiten