Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een zeer krachtige voorziening in de nooden der lichamelijke opvoeding kan niet langer worden uitgesteld dan ten koste van de gezonde levenskracht onzer opgroeiende geslachten. Die voorziening is ook een eerste voorwaarde om aan het hier te lande beoefende stelsel van lichamelijke schoolopvoeding een kans te geven, te toonen wat het tot stand kan brengen. Het succes van de propaganda voor de Zweedsche gymnastiek in ons land is toch vooral te danken aan de vrijwel algemeene verwaarloozing van ons stelsel door de overheid. Maar — niet enkel daaraan. Dit succes is óók te danken aan het gemis aan deskundige belangstelling voor dit vraagstuk van de zijde onzer wetenschappelijke mannen. Het getal van hen,'die zich tot de studie van deze materie voelen aangetrokken, is in ons land nog zeer klein. In het buitenland ziet men mannen van wetenschappelijk gezag op zeer uiteenloopende gebieden, in woord en geschriftde lichamelijke opvoeÖing ter harte nemen. In Nederland ontdekt men op dit gebied nog slechts zeer schuchtere pogingen.

Ook in de kringen der leerkrachten zelve moet meer gedaan worden: meer gevoel voor samenwerking en meer zin tot ernstige bestudeering van de vele vraagstukken, van belang voor de resultaten van onzen arbeid, zullen in eene degelijke, zich gezag veroverende vakpers tot uiting moeten komen, willen wij de erkenning waard zijn, die wij opvragen. Dit zijn wij aan de ons toevertrouwde jeugd, aan ons zelve, en aan het door ons gevolgde stelsel verplicht. Ook dit zijn factoren van organisatorischen aard, van niet minder belang dan die welke op het terrein der overheidszorg liggen.

In het voorgaande hebben wij eene overzichtelijke samenvatting willen geven van de eischen, waaraan een rationeel stelsel van lichamelijke jeugdopvoeding heeft te voldoen. Ons rest nu nog de vraag te beantwoorden, of het hier te lande beoefende stelsel van lichamelijke schoolopvoeding als een rationeel systeem kan worden aanvaard. 11IJP

Van de zijde van de voorstanders van het Zweedsche stelsel

Sluiten