Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

torisch veld. Van dit veld gaan tallooze draden, geleiders of conductoren convergeerend naar binnen naar ruggemerg en hersenen, speciaal naar deze laatste, waar ze eindigen in duizenden cellen, de zenuwcellen der grauwe hersenschors.

Wat wordt er nu in dit receptorisch veld opgevangen ? De natuur om ons bestaat uit stof, waarin zich kracht manifesteert, energie, die in verschillende vormen kan voorkomen, van den eenen vorm in een andere kan overgaan, maar evenmin als de stof verloren kan gaan.

Wordt nu bijv. de huid getroffen door een druk, dan wordt de mechanische energie van dien druk in de huidapparaten opgenomen en daar omgeschakeld in zenuwenergie naar de conductoren. De energie der luchtgolven wordt in het oor opgevangen, die van de ethertrillingen in het oog en omgeschakeld in zenuwenergie. Van welken aard die energie, die we prikkel noemen, ook is, in het receptorisch veld vindt een omschakeling plaats, die als zenuwenergie door de conductoren voortschrijdt naar de hersenen en daar in de zeuwcentra aanlandt. Dat die energie als een toestandsverandering door de zenuw gaat is aan een zeer gevoelige electrometer geconstateerd.

Zooals de bloem zich wijd opent om zooveel mogeüjk zonnelicht op te vangen, zóó staat het receptorisch veld open voor prikkels uit de buitenwereld. Dat receptorisch veld is de poort, waardoor de buitenwereld naar binnen treedt en langs den weg der conductoren de zenuwcellen der hersenen vereischt. En hiermee zijn we, naar ons weten, gekomen aan de grens van het physiologisch gebeuren. Over deze grens geeft deze energie onzer zintuigszenuwen aanleiding tot gewaarwordingen in een gebied, dat we bewustzijn noemen. Van het terrein der physiologische feiten zijn we hiermee overgegaan in dat der psyche.

Dat die gewaarwordingen aanleiding geven tot het vormen van voorstellingen, dat begrippen ontstaan, dat het werken met voorstellingen en begrippen het denken uitmaken, dat er wijd en zijd in het labyrinth van het zieleleven associatie plaats vindt, dat alles als psychische processen, wil ik enkel noemen. Maar' daarnaast wil ik er vooral op wijzen,dat tevens gevoelens, lust- en onlustgevoelens hun intrede doen, gevoelens, die in den loop van het leven zich mogen differentieeren, versterkt of verzwakt kunnen worden, maar gezamenlijk de componenten zijn, waaruit de ziels-

Sluiten