Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest: het voedsel van den grond van zijn landgoed weg te nemen en het naar Londen te brengen, alwaar hij er mee voedt een groot aantal bouwmeesters, behangers (een van hen zette mij onlangs £ 5 af voor een voetbankje), rijtuig- en zadelmakers, kleermakers, stalknechten, huisknechten, slechte muzikanten, slechte schilders, spelers en hoeren; en ter voorziening in de behoeften van deze voornaamste klassen, een groot aantal winkelhouders van geringere noodelooze artikelen. Daar de spieren en de tijd van deze enorme bevolking geheel improductief zijn, — (want tijd, verbracht in het proces van verkoop alleen, is natuurlijk improductief, en veel meer nog de tijd van den huis- en stalknecht, terwijl die van den groven behanger, juwelier, vioolspeler en schilder, enz., enz. niet alleen improductief is, maar schadelijk) — doet de geheele massa van deze Londensche bevolking zoo goed als niets om zichzelve te voeden of te kleeden; en daar hun verachtelijk leven hun alle rationale ontspanning belet, zijn zij genoodzaakt wat tijdverdrijf te zoeken in een banale literatuur, waarvan de navraag wederom eeh andere groote klasse van menschen bezighoudt, die niets doen om zich te voeden of te kleeden ; ten slotte geven de ij dele twisten van deze bedorven bevolking bezigheid aan de uitgebreide industrie van de advocaten of hunne klerken, die insgelijks niets doen om zich te voeden of te kleeden.

Nu zouden de boeren nog wel in Staat zijn deze enorme stadsbevolking van voedsel te voorzien (in den vorm van pacht aan den squire), maar zij kan niet zonder machines voorzien in de voddige kleeren, snuisterijen, metaalwerk en andere prullen, die behooren tot haar vervloekt leven. Vandaar dat over het gansche land de hemel verduisterd is, en de lucht verpest, om Londen en dergelijke ste-

Sluiten