Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om Christus' wil, wien, nevens U, zij al de eer en de heerlijkheid" enz.

Al de leering van God en van de natuur, die Hij om den Mensch schiep, is niet alleen verborgen, maar indien ontvangen met een eenigszins verwrongen geest, bedrieglijk, en met opzet bedrieglijk. De onderscheidene en herhaalde bevestigingen hiervan in het gedrag en de woorden van Christus zijn, naar het mij toeschijnt, de verwonderlijkste en de verschrikkelijkste dingen van alles wat ons is meegedeeld omtrent de handelingen der hemelsche wijsheid. „Het is u (Zijn discipelen) gegeven te verstaan de verborgenheid van het Koninkrijk Gods; — maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat'zij hoorende niet verstaan." Dit nu is niet alleen geschreven voor de twaalf, maar voor alle discipelen van Christus in alle eeuwen — wier teeken is één, en onmiskenbaar: „Zij hebben alles verlaten wat zij hebben"; terwijl zij, die „zeggen dat zij Joden zijn, en het niet zijn, maar liegen" of zij, die zeggen dat zij Christenen zijn, en het niet zijn, maar liegen, een overeenkomst met Christus trachten te sluiten, namelijk, Hem een deel te geven en een deel terug te behouden ; dit zijnde de Leugen der leugens, de Ananias-leugen, altijd gestraft met geestelijken dood 0.

Er is in een van de laatste nummers der „Monthly Pocket" een eigenaardig hoofdstuk over aalmoezen geven van Miss Yonge, dat aan haar discipelen verkondigt, dat „ten minste het tiende deel van hün inkomen voor God is". In den naam nu des Duivels en Baals — zijn dan negen deelen van al hetgeen wij hebben — voor onszelf? of

') Jesaja XXVIII: 17 en 18.

Sluiten