Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat slechts zwakheid, ellende en dood zijn voortgekomen uit den wensch hunnen Koning te dooden, en daarvoor in de plaats dieven en moordenaars te zien losgelaten. Ook dit feit is historisch zeker, — dat het Leven van God niet gevonden kan worden door itdeneeren, maar door gehoorzamen ; dat door te doen wat ons eenvoudig bevolen wordt, de, wijsheid en tegenwoordigheid van den Beveler openbaar worden; dat alleen op die wijze Zijn weg gekend kan worden op aarde, en Zijn zaligmakend heil onder alle volken; en dat op ongehoorzaamheid steeds volgt duisternis, de voorlooper van den dood.

En leeet nu in verband met den achtsten Psalm langzaam het eerste en tweede hoofdstuk van den brief aan de Hebreërs en het derde tot aan het twaalfde vers; terwijl gij het vers van den psalm «tr* „de maan en de sterren, die gij gegrondvest hebt" verbindt aan „Gij Heer! hebt in den beginne de aarde gegrond", en merkt vervolgens op hoe de onderwerping, die in den psalm slechts is de onderwerping van het lagere schepsel, wordt de onderwerping van alle dingen en ten laatste van den dood zeiven in de zegepraal die voorzegd is aan degenen, die getrouw zijn aan hun Kapitein, door lijden volmaakt geworden; hun Geloof, let wel, in hoofdzaak bestaande in een meer nauwlettende en meer standvastige gehoorzaamheid dan de Mozaïsche wet vereischte, „Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zoo groote zaligheid geen acht nemen?" De redeneering voluit is: „Mozes verloste u uit de aardsche slavernij, met maar kleine zaligheid, en bracht u.naar een aardsch land van leven; Christus verlost u

Sluiten