Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, dat ik den pijl van Prins Ahmed zal vinden en de fee Paribanou huwen.

Mijn vonnis op 't oogenblik over de algemeene tendentie van mijn opvoeding van dien tijd moet dus wel zijn, dat ze tegelijk te vormelijk en te weelderig was, daar ze mijn karakter op het meest gewichtige tijdstip van\zijn vorming onderdrukt hield, maar tevens ongeoefend liet, en alleen door bescherming onschuldig in plaats van door oefening deugdzaam. Mijn moeder zag dit zelve, en maar al te duidelijk, in later jaren; en telkens, wanneer ik iets verkeerds, doms of ongevoeligs deed, — (en ik heb veel gedaan, dat dit alle drie was) — zeide zij altijd: „Het komt omdat men u te veel heeft toegegeven".

En toevallig, gelijk Fors het wilde, kwam mij verleden week — toen ik bezig was een paar boeken op te bergen die ik voor twee jaar gekocht had en sedert vergeten — een voorbeeld onder de oogen van het nut van een uiterste gestrengheid in opvoeding, dat zich niet anders dan aanbevelen kan ter aanvaarding voor elke wei-onderrichte beschaafde Engelsche vrouw. Want alle wei-onderrichte beschaafde Engelsche vrouwen en meisjes hebben een geloovigen eerbied voor de nagedachtenis van Lady Jane Grey.

Maar ik heb zelf Lady Jane Grey nooit kunnen begrijpen tot op het oogenblik dat ik dat boek opensloeg. Ik heb, den hemel zij dank, vele goede en beleidvolle en schrandere meisjes gezien, maar bij de allerbesten en meest verstandigen onder haar heb ik nooit de geringste neiging aangetroffen om thuis té blijven en Plato te lezen, als al de anderen in het Park waren. Integendeel, indien eenige nadering tot zulk een neiging zich voordeed, bevond ik dat het altijd was öf omdat de schoolsche jongedame vermoedde, dat wellicht iemand

Sluiten