Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken, maar er zich nooit toe gezet hebben om uit te vinden wat de geboden van God zijn, noch hoe liefelijk zij zijn, noch in hoeverre, in plaats van deze geboden, de wetten der wereld voor hen het eenige wetboek zijn waar zij zich aan storen, noch in hoeverre zij nog hunne eigen gedachten denken en hun eigen woorden spreken, — voor hen wordt het zeer zeker tijd deze dingen eens te onderzoeken. En ik geloof dat, na ze onderzocht te hebben, geen oprecht goed en godsdienstig mensch, welke ook zijn bijzondere vorm van geloof moge zijn, iets zou vinden dat hij redelijk weigeren kon of dat hij zou moeten vreezen voor een ieder te belijden, in de volgende bekentenis van geloof en voornemen, die eigenhandig geschreven moet worden en onderteekend met de plechtigheid van een eed, door een ieder die in het St. George Gilde wordt opgenomen.

1 Ik geloof in den Levenden God, den Almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde en van alle dingen en levende wezens, zichtbaar of onzichtbaar. Ik geloof in de zachtheid van Zijn wet en de goedheid

van Zijn werk. En ik wil trachten Hem lief te hebben, en Zijn wet te houden, en Zijn werk te zien, zoolang ik leef.

II. Ik geloof in den adel der menschelijke natuur, in de

verhevenheid van hare vermogens, de volheid harer barmhartigheid, en de vreugde harer liefde. En ik wil trachten mijnen naaste lief te hebben als mij zeiven, en, zelfs al kan ik dit niet, handelen alsof ik het deed.

III. Ik wil werken, al naar God mij kracht en gelegenheid

geeft, voor mijn eigen dagelijksch brood; en alles wat mijn hand te doen vindt, wil ik doen met mijne gansche kracht.

Sluiten