Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Ik wil niet bedriegen of laten bedriegen eenig mensche¬

lijk wezen voor eigen gewin of genoegen; noch kwetsen of laten kwetsen eenig menschelijk wezen voor eigen gewin of genoegen; noch berooven of laten berooven eenig menschelijk wezen voor eigen gewin of genoegen.

V. Ik wil geen levend schepsel noodeloos dooden of pijn

doen, noch iets schoons vernielen, maar trachten alle teere leven te behouden en te steunen, en alle natuurlijke schoonheid op aarde te beschermen en te volmaken.

VI. Ik wil trachten mijn eigen lichaam en ziel dagelijks te

verheffen tot hoogere krachten van plicht en geluk, niet in mededinging of naijver tegenover anderen, maar tot hulp, vreugde en eer van anderen, en voor de blijdschap en den vrede van mijn eigen leven.

VII. Ik zal getrouw al de wetten van mijn land gehoor¬

zamen, en de bevelen van zijn vorst en van al degenen die als gezaghebbenden onder hem zijn aangesteld, voor zoover deze wetten en bevelen vereenigbaar zijn met wat ik onderstel te zijn de wet van God; en wanneer dat niet het geval is, of wanneer ze in eenig opzicht wijziging schijnen noodig te hebben, zal ik ze eerlijk en vastberaden weerstaan, niet met boosaardig, geheim of onordelijk geweld.

VIII. En met dezelfde getrouwheid en binnen de grenzen van

dezelfde gehoorzaamheid, die ik aan de wetten van mijn land bewijs en aan de bevelen van zijn regeerders, zal ik de wetten gehoorzamen van de Vereeniging, genaamd St. George, waarin ik heden opgenomen word, én de bevelen van hare meesters en van al degenen, die als gezaghebbenden onder hare meesters zijn aangesteld, zoolang ik een Gezel blijf van genoemde Gilde.

Sluiten