Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christen met hetzelfde triomfantelijke vertrouwen voordragen met betrekking tot den arbeider en den luiaard, en verklaren dat, terwijl de onnoozele menschen die nog gelooven in de wetten van de natuur en in de barmhartigheid van God, zouden willen dat de portdrinker afzag van zijn emmer met port, en de waarde er van zou geven aan zijn hongerige vrouw en kinderen naast hem, „de radicale economist zulk een gedrag zou veroordeelen als zeer bepaald misdadig en verderfelijk".

Nu kan Mr. Greg mij zeer zeker antwoorden, dat men behoort të sparen ter wille van vrouw en kinderen, maar niet ter wille van iemand anders. Maar daar volgens een andere stelling van de beginselen der Radicale Economie in de „Cornhill Magazine" een landarbeider van goed gedrag niet moet trouwen vóór zijn vijf-en-veertigste jaar, moeten zijn besparingen op vroegen leeftijd even aanstootelijk zijn voor Mr. Greg, op grond van haar abstracte menschlievendheid, als die van den rijksten vrijgezel uit de stad.

Er is een andere korte zinsnede op diezelfde bladzijde 618, waarvan men moeilijk de toevallige beteekenis kan overschatten.

De oppervlakkige waarnemer, zegt Mr. Greg, herinnert zich een tekst, dien hij in zijn jeugd gehoord heeft, maar waarvan hij de juiste toepasselijkheid nooit heeft overwogen — „Die twee rokken heeft, deele hem mede, die geenen heeft".

De onderstellingen, dat geen welopgevoede Engelschman ooit dien tekst gehoord kan hebben behalve in zijn jeugd, en dat zij die oud genoeg zijn om zich te herinneren hem te hebben gehoord „nooit de juiste toepasselijkheid er van overwogen hebben", zijn zeker overhaast bij de behandeling van een wetenschappelijk onderwerp.

Sluiten