Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kan Mr. Greg verzekeren, dat een paar grijs geworden belijders van het Christelijk geloof — hoewel misschien fluisterend — deze woorden nog lezen, die vroege associaties voor hen dierbaar hebben gemaakt; en dat in voorbijgegane dagen, toen vele niet ongeletterde personen nog met eerbied luisterden naar de Bergprediking, hare beteekenis niet alleen werd overwogen, maar dat er vastberaden naar gehandeld werd.

Het is nu precies zestien jaren geleden sedert Mr. Greg's tegenwoordige filosofie over Vertering met groote nauwkeurigheid werd uitgesproken door den Gemeenteraad van New-York, in zijn verslag over de handelscrisis van 1857, in de volgende bewoordingen:

„Een ander dwaalbegrip is, dat weelderig leven, buitensporige kleeding, prachtige equipages en mooie huizen de oorzaak zijn van ellende onder een volk. Geen grooter dwaling kon er bestaan. Elke buitensporigheid, waaraan de bezitter van 100.000 of 1.00Ó.000 dollars zich overgeeft, vermeerdert de middelen, het levensonderhoud en den rijkdom van tien of honderd, die weinig of niets méér bezaten dan hun arbeid, hun intellect of hun smaak. Als een bezitter van 1.000.000 dollars kapitaal en interest in tien jaar verteert en zich aan 't eind van dat tijdperk verarmd vindt, heeft hij feitelijk honderd menschen, die hem alles geleverd hebben voor zijn buitensporigheden, werkgevers en werkers, zooveel rijker gemaakt door de verdeeling van zijn vermogen. Hij mag geruïneerd wezen, maar de natie is er beter aan toe en rijker, want honderd hoofden en handen, elk met 10.000 dollars, zijn veel productiever dan één met alles."

Dit nu is juist de beschouwing over de zaak die een groot aantal Radicale Economisten in Enge-

Sluiten