Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven te houden. Maar menschen, die gaan schilderen of schrijven om er een middel van bestaan in te zoeken, omdat ze dit voornaam vinden, zijn juist daarom zooveel te verachtelijker dan gewone bedelaars, omdat ze luidruchtige en hinderlijke bedelaars zijn. Ik ben heel wel bereid om te betalen ten einde onze arme landloopers in het werkhuis te onderhouden, maar niet om hen te betalen voor orgeldraaien buiten mijn deur, of voor schending dejr straten door aanplakbiljetten en spotprenten, die jonge meisjes er toe brengen prulromans te lezen, of voor het bedriegen van de gansche natie, tot haar ondergang, in een duizend-mijlen-in-'tvierkante oppervlakte van smerig gedrukte leugen, iederen morgen bij 't ontbijt. Al wat op 't gebied der literatuur, op 't gebied der kunst of op 't gebied van den godsdienst gedaan wordt voor geld, is zelf vergiftig; en dubbel doodelijk, wijl het de menschen verhindert te luisteren of te zien naar de edele werken van literatuur en kunst, die gedaan zijifvoor liefde en waarheid. Als de menschen hun brood niet kunnen verdienen met eerlijk werk, laten ze dan ten minste geen drukte op straat maken, maar hun mond houden, en hun ledige handen nederig ophouden; dan zullen ze vriendelijk gevoed worden.

Vervolgens is de derde voorwaarde van het lidmaatschap dat, nadat we zooveel handen-arbeid gedaan hebben als voldoende is, om ons onderhoud te verdienen, wij onszelven, onze kinderen en ieder ander die onderwezen wil worden, oefenen in al de takken van eerbiedwaardige wetenschap en bevallige kunst, voor ons bereikbaar. Na eerlijk ons eten en drinken verkregen te hebben, en voldoende gegeten en gedronken te hebben, besteden wij het overige van den dag in het zoeken naar dingen, beter dan spijs en drank, en in het zorgen voor

Sluiten