Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb in mijn vorige brieven niet veel nadruk gelegd op deze voorwaarde van het werk der Vereeniging, omdat hare uiteenzetting ten volle die van onze godsdienstige belijdenis in zich zal sluiten ; en zij moet gehandhaafd blijven trots de dollehondenbelijdenis van den modernen tijd: „ik wil niet bevolen worden", die de essence bevat van alle duivelsche dwaling. Want in. sommigen is het moreele peil precies gestegen overeenkomstig den graad en beweegreden der gehoorzaamheid. Ongehoorzaam te zijn door verzoeking is menschelijke zonde, maar ongehoorzaam te zijn om der wille der ongehoorzaamheid, is duivelsche zonde. Gehoorzaam te zijn ter wille van het welslagen van zijn pogingen is menschelijke deugd, maar gehoorzaam te zijn om der wille der gehoorzaamheid is engelendeugd.

De regeeringsvorm van het Gilde zal dus zijn die van eene aristocratie, welke een absoluut hoofd kiest (gelijk de Senaat van Rome zijnen Dictator, of de Senaat van Venetië zijnen Doge), die geheel en al verantwoordelijk moet' zijn voor de leiding van de zaken der Vereeniging, hare hoofd-ambtenaren moet aanstellen, en toegang moet verleenen of weigeren aan de adspiranten voor lidmaatschap. Maar hij kan elk oogenblik afgezet worden door de stem van de meerderheid der Gezellen, en moet geen macht hebben over den eigendom der Vereeniging, tenzij door bemiddeling der Fondsbeheerders, bij wie die eigendom is belegd.

En voor verdere uiteenzetting der détails van onze regeling en ons plan moet ik den lezer verwijzen naar den 8sten, 9den en llden Brief. Deze zeggen duidelijk wat wij voorstellen te doen, en hoe we het willen doen ; maar voor de verdediging van onze beginselen moet de geheele serie Brieven bestudeerd worden, en dat met rustige aandacht,

Sluiten