Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van stem, toets of verbeelding!) hebben, en de bezitters van deze melodieuze lippen, vaardige handen en levendige hersenen vastberaden ondergaan de normale tucht, noodig om hun bekwaamheid te verzekeren; en de menschen, aan wie zij genoegen verschaffen, moeten steeds "begrijpen dat zij deze kunstenmakers niet kunnen gebruiken zonder zelf ééns zoo lang te werken om hen van vleesch en bier te voorzien.

6, De plicht der regeering met betrekking tot de verdeeling van het werk is, dat zij het eerst moet voorzien in de behoeften van de meest nooddruftigen; derhalve bijzondere zorg moet dragen voor de achterbuurten van elke stadj het aan de mooiere straten, meer of minder al naar hare mooiheid, overlatend voor zichzelve te zorgen. En het is de plicht van alle overheidspersonen en gezaghebbenden, maar in 't bijzonder van alle bisschoppen, grondig te weten het aantal van de armste menschen in de gemeente, hunne middelen van bestaan en levenswijzen, en zeker te zijn dat dezen ten minste deugdzaam en welgesteld zijn, want als arme menschen niet deugdzaam zijn na al de heilzame tucht van de armoe, wat moet dan wel niet de toestand der rijken zijn, onder hun gevaarlijke beproevingen en verzoekingen ?2) — maar aan

*) Zoodanige beperking zal verzekerd worden door de gestrengheid van de vereischte leiding in de publieke scholen voor kunst en gedachte, en door het hooge peil der examens, vastgesteld voor het verkrijgen van de vergunning voor tentoonstellen in de publieke theaters of in schilderijenmuseums.

2) Hier is juist een voorbeeld van wat op 't eerste gezicht scherts zou kunnen lijken; maar het is een ernstige en rechtstreeksche gevolgtrekking uit de eeuwige waarheid door Paulus aan Timotheus verkondigd: „Die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in den strik, en in vele dwaze en

Sluiten