Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de woorden „vermeerdering" en „woeker , m het Oude en Nieuwe Testament, geprepareerd, en ik kan, zoodra het noodig is, haar geven. Maar de voortdurende verwarring van de Engelsche uitdrukkingen, waar het Grieksch en Latijn duidelijk zijn> _ (vooral door het gebruik van het woord vermeerdering" op de ééne plaats en „voortbrenging" op de andere, al naar het den Engelschen vertaler behaagt) — maakt de zaak te ingewikkeld voor den gewonen lezer, hoewel in hooge mate belangwekkend voor den eerlijken studieman. Ik vergenoeg mij dus met enkel de zuivere vertaling te geven van Leviticus XXV : 35—37 x)

En als uw broeder arm is, en zijne hand bij u wankelen zal, zoo zult gij zijn deel op u.nemen en hem helpen 2) als uwen vreemdeling en bijwoner; en uw broeder zal bij u wonen.

Gij zult geen woeker noch overwinst van hem nemen, maar gij zult uwen God vreezen. Ik ben de Heere uw God, en uw broeder zal bij u wonen.

Uw geld zult gij hem niet op woeker geven, en gij" zult uwe spijze niet op overwinst geven.

Hier is de eenvoudige wet voor ons allen, — een van degene waarvoor Christus zeer bepaald kwam niet om haar te vernietigen maar om haar te vervullen: en geen nationale welvaart kan verkregen worden dan in gehoorzaamheid aan haar.

Hoe wij woekeraars moeten leven zonder de hoop op onze winsten, is juist de oude vraag van

i) Het drie-en-twintigste vers van hetzelfde hoofdstuk zal het devies zijn van het St. George Gilde.

*) Dit beteekent: zijn werk voor hem doen. Vergelijkt 'Handelingen XX:35 „Ik heb u alles getoond, dat men, alzoo arbe.dende, de zwakken moet opnemen."

Sluiten