Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wèl zoo noem. Zij bezitten schoonheid van lichaam; velen van haar ook vlugheid van verstand. En uit deze twee artikelen van eigendom die veel meer haar eigen zijn en veel kostbaarder dingen, als ze het wisten, dan porselein en pendules, — uit deze twee maken ze een jaarlijksch inkomen en zetten ze om, gelijk gij het noemt, misschien verscheidene keeren in 't jaar.

Wanneer nu schoonheid van lichaam en vlugheid van tong aldus tot bronnen van inkomen gemaakt kunnen worden, zult gij ze misschien, evenals ik, onder de artikelen van rijkdom rangschikken.

Maar, in ouden woeker, was er nog een ander soort van schat die in aanmerking kwam — namelijk Schoonheid van Hart en Vlugheid van Geest, — of wat door de Grieksche woekeraars kortweg Psyche genoemd werd — (gij hebt het woord misschien meer gehoord, mijn practische vriend, maar ik verwacht niet dat ge mij verder volgen kunt). En deze Psyche of Ziel werd door de twee groote oude meesters der economie — dat is te zeggen door Plato en David — gehouden voor het beste eigendom van al wat een mensch bezat; behalve alleen nog één ding zonder hetwelk de ziel zelve verhongeren moet, maar waarvan gij toch nooit zoudt raden, mijn practische vriend, al zoudt ge u zeiven ook dood raden, dat liet een artikel van eigendom was! De Wet van God waarvan David zegt „Mijn ziele bezwijmt vanwege het verlangen naar Uwe oordeelen te aller tijd" of in woorden die ge misschien beter verstaan kunt: „De wet Uws monds is mij dierbaarder dan duizenden van goud. en zilver".

Maar inderdaad, de marktwaarde van deze waar is sterk gedaald in deze tijden. „Vervloekt zij de Wet van God", antwoordde een koopman van aanzien uit de „City" een van mijn persoonlijke

Sluiten