Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tische resultaten gehad, want de ware en goddelijke onderscheiding tusschen „genera" van dieren, en geheel de voornaamste „oorsprong der soorten" in hen, ligt in hun Psyche; maar de moderne natuurvorschers, niet in staat zijnde de Psyche levend te ontleden, hebben over 't algemeen'verklaard dat dieren moeten geclassificeerd worden naar hun beenderen; en terwijl bijvoorbeeld door goddelijke onderscheiding der Psyche de Hond en de Wolf precies tegenovergestelde schepselen zijn in hun verhouding tot de kudde, verklaart de moderne wetenschap, — bevindend dat Hond en Wolf niet te onderscheiden zijn in hun Beenderen,

— dat zij feitelijk één en hetzelfde dier zijn.

IV. Het Lichaam, in zijne gezondheid en schoonheid: zijn sterkte zijnde de eerste eenvoudige beteekenis van wat de Grieken deugd noemden, en het voortbestaan er van de speciale leer van dien vorm van godsdienst, die in het Christendom onder den naam van Christelijkheid beleden wordt.

V. De dingen die goed en aangenaam zijn voor de Psyche: als de zichtbare dingen der schepping,

— de hemel, het water, de bloemen en dergelijke meer; en de zorgvuldig opgegaarde woorden en daden van. andere Geesten.

VI. De dingen die goed en aangenaam zijn voor het Lichaam, samengevat onder de twee hoofden: Brood én Wijn.

VIL De bewijsstukken die recht geven op het bezit van deze dingen, als ze niet in ons oogenblikkelijk bezit zijn, of „geld".

Men zal zien, dat deze lijst feitelijk al de artikelen van rijkdom bevat, die de menschen bezitten of leenen kunnen (want het vierde, ten volle begrepen, beteekent den geheelen schat van huiselijke en maatschappelijke liefde) en de wet aangaande hun bezit is, dat een mensch verkoopen noch uit-

Sluiten