Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kwaad; — ten eerste omdat zij het in haar macht hebben met de mannen en de dingen te doen wat ze willen, en toch zoo weinig met beiden doen, en ten tweede omdat, juist om haar schoonheid en deugd, zij het excuus zijn geworden voor al de ongerechtigheid van onze dagen: het schijnt zoo onmogelijk dat de sociale orde, die zulke wezentjes voortbrengt, een verkeerde zou zijn. *)

Een stuk van een brief van een geestelijke aan Mr. Sillar, dat ik als aanhangsel bij dezen brief laat drukken, verdient een oogenblik meer aandacht dan andere zulke vormen van het „Dixit Insipiens", omdat het met nauwkeurigheid weergeeft de domste aller verontschuldigingen voor woeker: dat er eenig goeds gedaan wordt door den woekeraar.

Niemand ontkent het goede dat gedaan wordt, maar het beginsel van Rechtvaardig handelen is, dat als een goed u niets—kost, gij er niet voor betaald moet worden. Uw vriend gaat uw deur voorbij op een onverwacht regenachtigen dag, ongewapend voor de gelegenheid. Gij hebt nu de keus tusschen drie weldaden, die gij hem bewijzen kunt, — hem uw paraplu leenen, — hem achttien stuivers leenen om een rijtuig te nemen, — of hem in uw kamer laten wachten tot de bui over is. Als gij hem interest laat betalen voor de paraplu, is dat winst op kapitaal, — als gij hem interest laat betalen van de achttien stuivers, is het gewone woeker, — als gij hem interest laat be-

1) „Zoudt gij ons dan minder mooi willen hebben, en minder rein?" Neen, maar ik zou willen, dat gij het besluit naamt, niet langer te willen dulden dat uw schoonheid gekocht zou worden met de schande van anderen, noch uw veiligheid met hunne verzoeking. '

Sluiten