Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

talen voor de kamer, is het huur. Alle drie worden gelijkelijk verboden door de Christelijke wet, zijnde feitelijk slechter, wijl het meer aannemelijke en meer bedekte zonden zijn, dan wanneer gij direct eenvoudig uw vriend schuilplaats, paraplu of geld weigerdet. Gij voelt uzelf een redeloos dier in het eene geval en moogt eens door berouw Genade erlangen; in het andere verbeeldt gij u een eerlijk en beminnelijk mensch te zijn, door den Hemel beloond voor uwe liefdadigheid: en het geheele samenstel der maatschappij wordt rot tot in merg en been. Weet alleen maar duidelijk wat ten slotte goed is, of gij het doen kunt of niet; en eiken dag zult gij meer en meer in staat zijn het te doen, als gij het probeert.

„Waarde Mr. Sillar,

„Heb dank dat gij mijn aandacht opnieuw gevestigd hebt op de Joodsche wet tegen woeker. Toen wij laatst over dit onderwerp spraken en schreven, zeide ik u dat het Hebreeuwsche woord voor woéker beteekent bedriegen en ons eigen woord woeker beteekent onwettige winst.

„Maar ons gesprek dezen morgen heeft geleid tot deze gedachte: „ik ben een Heiden en niet een Jood". En Heidensche Christenen leven naar de regels die zijn neergelegd, met eerbied voor de bijzondere wetten vah het Jodendom, in Handelingen XV, waar geen gewag gemaakt wordt van de Joodsche wet tegen woeker. Ik verwijs u naar de verzen 10, 28 en 29. Dit lost naar mijn meening de kwestie op.

„Gij wilt dat ik tegen bankiers en geldschieters zal prediken. Bij mijn geweten, ik kan niet prediken tegen de weldoeners hunner medemenschen.

„Laat mij u een geval van nabij geven. Ik heb

Sluiten