Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dierlijk" ondoordacht! Maar het was het# meest nauwkeurig overwogen en geheel ware bijvoeglijk naamwoord dat ik gebruiken kon. Als gij wilt opslaan den twee-en-veertigsten Brief, vindt gij daar woorden aangehaald uit de redevoering van den Secretaris der „Social Science Association in Glasgow; in diezelfde toespraak komt ook deze zinsnede voor, die in haar monumentale laagheid behoorde te pronk te staan in letters van stinkende gasvlam boven de vervloekte cellen van elke strafgevangenis in Europa. ' ■,• j >

De mensch is dus gedefinieerd als een dier dat ruilt Men zal echter zien dat hij niet alleen ruilt, maar, uit het feit dat hij gedeeltelijk behoort tot de orde der Carnivoren, dat hij ook m een aanzienlijken graad overerft de begeerte te bezitten zonder te ruilen, of, met andere woorden, door bedrog of geweld, als dat in zijn eigen voordeel kan aangewend worden zonder gevaar voor hemzelf.

Nu is het in 't geheel niet mijn werk, noch mijn gave om menschen, die zulken praat uiten of ernaar luisteren, te „leiden" tot betere dingen. Ik heb geen hoop voor hen — elke hoeveelheid medelijden die gij wilt, zooals ik die ook heb voor wespen en adders: — maar niet de minste verwachting van ooit in staat te zullen-zijn hun eenig goed te doen Mijn werk is eenvoudig in nauwkeurige, niet heftige, bewoordingen te constateeren het karakter van hunne gemoederen, dat zij zelf („uit uwen (eigen) mond zal ik u oordeelen, gij boozeMlienstknecht") verklaren als „dierlijk", — om te toonen de vervulling, in hen, van de woorden der profetie • .Hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelve verderven zij zich", — en hunne gezegden vast te leggen op een veilige plaats ter eeuwige bespotting, ze m de aarde, waaruit ze geboren zijn, indrijvend, als met Jael s

Sluiten