Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden die Goddelijk zijn. En dit is mijn voornaamste werk geweest van mijn jeugd af, — er niet om gevend mijn eigen woorden te spreken, maar te onderscheiden, hetzij in schilderkunst of geschriften, wat eeuwig goed en levend is, en er zonder meedoogen van te verwijderen wat waardeloos is en vergiftig. Zoodat nu oud zijnde en door en door geoefend in dit vak, ik van een schilderij, of een boek, of een rede heel zeker weet of ze goed zijn of niet, zooals een kaaskooper kaas kent; en ik ben niet in het minst van plan te probeeren van gekke menschen wijzen te maken of van varkensooren zijden beurzen; maar mijn eenige snel uit te voeren taak is, degenen die van gemeene kwaliteit zijn te brandmerken, en ze uit den weg te ruimen, en ik geef er geen spinnewebsgewicht om of ik de volgelingen van deze mannen kwets of niet,

— hen totaal negeerend en er mij slechts om bekommerend de waarheden betreffende deze mannen zelf eerlijk en open mede te deelen aan de menschen die ik de macht heb te leeren. En voor qualificatie van het geconstateerde is er tijd nóch noodzaak. Natuurlijk zijn weinif? schrijvers in staat eenige publieke aandacht te winnen, die niet den een of anderen dag iets redelijks gezegd hebben ; en vele van de meest dwazen onder hen zijn het beminnelijkst, en bezitten allerlei kleinere eigenschappen van den prijzenswaardigsten aard

— een juiste wijze van zich uit te drukken, een vriendelijke natuur, een weiwillenden aard, een breede kennis van literatuur, en wat niet meer. Maar het eenige dat ik aangaande hen te beweren heb, is dat zij menschen zijn van te eenenmale waardelooze intellectueele hoedanigheid, die nooit een woord in deze wereld moesten gesproken hebben of er gehoord moesten zijn buiten hun familiekring ; en wier boeken slechts zijn even zoovele

Sluiten