Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stig kan zijn voor den lezer, of aannemelijk voor hem; en slechts nu en dan, en in geringer mate wat mijn eigen gevoelens kan verklaren of toelaten. Deze verandering in mijn wijze van schrijven is verder noodzakelijk gemaakt, omdat ik bemerk dat het moet gericht worden tot eenj-uimeren kring van lezers.

Dit boek werd begonnen in de begrensde pogmg een groep menschen bijeen te brengen voor de bebouwing van den grond op een bijzondere manier;

een vereeniging die dit tot haar speciaal werk

heeft en zich niet bemoeit met het andere werk van de wereld. Maar het boek is nu een roepstem geworden tot allen die het bereiken kan,em te kiezen tusschen eerlijkheid of oneerlijkheid; en als ze eerlijkheid verkiezen, om ook zich te vereenigen in een broederschap die zichtbaar en duidelijk afgescheiden is van bedriegers en leugenaars. En daar ik mij meer en meer genoopt voelde tot dit wijdere beroep, is het mij ook duidelijk geworden dat het in dit Engeland gedaan moet worden in gehoorzaamheid aan den Engel van Engeland* — den Geest die onzen vaders hun Geloof leerde, en die nog met ons strijdt in ons Atheïsme. En sedert dit mij duidelijk gemaakt is, heb ik alles genomen wat ik begrijp van het Boek dat onze vaders goddelijk geloofden, niet, zooals vroeger, enkel om van hen, die het nog geloofden, gehoorzaamheid aan zijn geboden af te dwingen, maar inderdaad tot hulp en leiding voor het geheele lichaam van onze vereeniging.

Be doe nu een beroep op al de lezers die gelooven, hen aansporend Christus te belijden voor de menschen, waarvoor de meesten van hen, gelijk ze na eenig zelf-onderzoek zullen zien, bevreesd zijn.

Want naar do kerk gaan is slechts een meedoen

Sluiten