Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot zoodanige toestanden, dat de p. s. kan worden gemist, dat wij niet met ernst er naar zullen streven om zoo spoedig mogelijk tot het einddoel, geheel vrijen arbeid, te geraken, integendeel onze voorstellen, hieronder ontvouwd, mogen een bewijs zijn, dat wij reeds dadelijk een overgang wenschen te scheppen, die op den duur tot vrijen arbeid zal kunnen leiden.

Maar dan vertrouwen wij ook, dat de Regeering het zich tot een plicht zal rekenen om ook van Haar kant er voorzorg te dragen dat die overgang met zoo min mogelijk schokken gepaard gaat, dat zij zich mede verantwoordelijk voelen en toonen zal voor den blijvenden bloei en ontwikkeling van dit gewest.

Alvorens thans te komen tot een zelfstandig voorstel, willen wij behandelen de voorstellen van den Directeur van Justitie en van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie, waarover ons advies is gevraagd.

VOORSTELLEN VAN DEN DIRECTEUR VAN JUSTITIE EN VAN DEN CHEF VAN DEN DIENST DER ARBEIDSINSPECTIE.

De kolonisatie wordt door den Directeur van Justitie op zijde geschoven^- De kolonisatie kan hoogstens een van de middelen zijn om te komen tot voldoende arbeidszekerheid. Verreweg het beste en in ieder geval het eenvoudigst zou zijn om de poenale sanctie binnen een zekeren termijn (zeven jaren) af te schaffen en het aan de planters zelve over te laten om te bedenken, welke maatregelen van overgang noodig zijn, waarbij dan de Regeering haar onbekrompen hulp zou moeten beloven. In ieder geval zal om politieke redenen de afschaffing niet langer kunnen worden uitgesteld, al kan de Directeur van Justitie niet wiskundig zeker aantoonen, dat die afschaffing dan mogelijk is. Hoofdzaak is, dat de planters inzien, dat het ernst is en beginnen met het treffen van voorbereidende maatregelen, waarvoor de Directeur van Justitie naar de nota van den Chef van den Dienst der Arbeidsinspectie verwijst. De Directeur van Justitie komt dan tot de volgende voorstellen.

1. Over 4 jaar afschaffing van de p. s. op de reengagementscontracten.

2. Over 2 jaar verkorting der reengagementscontracten tot 1 jaar.

3. Over 4 jaar verkorting der immigratiecontracten tot ten hoogste 2 jaar.

Over deze voorstellen moet de meening van de planters

Sluiten