Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestanden in de Straits, waaruit zou kunnen blijken, dat dit verloop van 'werkvolk* in de hand wordt gewerkt door factoren, die ter Oostkust van Sumatra niet of slechts in geringe mate bestaan.

Misschien bestaat er in het algemeen een verschil tusschen Javanen en Tamils, in zooverre, dat de eerste meer sedentair zijn dan de laatste.

In ieder geval speelt het systeem, volgens welke Kanghanis hun familieleden of vrienden in Britsch-Indiƫ werven, met deze lieden op de onderneming werken en zich gemakkelijk laten vinden weer met die club naar een andere onderneming te trekken, daarbij een groote rol.

Ook zou de weinige solidariteit, die ginds tusschen de planters schijnt te bestaan, waardoor zij zich niet ontzien elkanders koelies weg te halen een grooten invloed kunnen hebben, waartegen dan als maatregelen zouden kunnen dienen afspraken van de planters onderling of strafbepalingen tegen het ronselen, in .te stellen door de Regeering.

Dit verloop van het werkvolk wordt zeker ook in de hand gewerkt, doordat in de Straits slechts mondelinge afspraken worden gemaakt, waardoor de werkman zich losser zal voelen en minder gebonden aan den werkgever, terwijl wij juist, zooals uit het hiernevensgaande ontwerp ordonnantie blijkt, de lange contracten behouden.

Wij hebben een en ander nog eens uitvoerig uiteengezet om duidelijk te laten uitkomen, dat het niet de Straits toestanden zijn, die wij hier wenschen. Wij hebben de Straits slechts als voorbeeld genoemd van een naburige kolonie, waar de poenale sanctie nog steeds bestaat en vermoedelijk nog lange jaren zal bestaan, waar echter de indentured labour is afgeschaft.

Waar men nu ook in de Straits van den contract arbeid, met behoud van de p. s. gekomen is tot overeenkomsten met een korten opzeggingstermijn, daar gelooven wij, dat wij gerust dat voorbeeld kunnen volgen, zonder dat iemand ons zal kunnen verwijten, dat wij blind zijn voor de teekenen des tijds, vooral waar het onze bedoeling is, dat ook die periode slechts zal zijn een overgangsperiode, om op den duur, zoo spoedig als dit mogelijk is, te komen tot geheel vrijen arbeid.

Vooral ook omdat wij meenen, dat op deze wijze alleen een geleidelijke overgang kan worden verkregen.

Sluiten