Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is echter wel zeker, de kolonisatie als hierbedoeld, zal een groot deel der Javanen aan de onderneming hechten.

Willen de kolonisatieproeven echter met kracht voortgang vinden, dan moeten de planters ook de overtuiging hebben, dat de p. s. zoolang zal worden gehandhaafd totdat die kolonisatie tot zoodanige ontwikkeling is gekomen, dat zij van eenige beteekenis voor de ondernemingen is met oog op de arbeidszekerheid.

Daaromtrent moeten zij, bij het opmaken van hun plannen, eenige zekerheid hebben.

Wij meenen, dat dit, wanneer de p.s., overeenkomstig onze voorstellen, zoozeer wordt verzacht, niet tot de onmogelijkheden behoort.

Daarnaast ligt het op den weg van de NederlandschIndische Regeering om landbouw-kolonisaties in het leven te roepen door het beschikbaarstellen van sawahs voor de Javanen, die wenschen te emigreeren.

Wij behoeven er hier niet aan te herinneren hoe reeds in 1902 door de Regeering met het Planters Comité onderhandelingen werden aangeknoopt, betreffende de emigratie van Javanen naar dit gewest, met het tweeledig doel om de overbevolkte deelen van Java te ontlasten en in de tweede plaats om arbeidskrachten te brengen in dit Gewest. Dit denkbeeld ware weder door de Regeering op te vatten en hier in praktijk te brengen. Bovendien zou men dan het voordeel hebben, dat ook in dit gewest op eenigszins belangrijke schaal rijst werd aangeplant.

Wel zal een dergelijke landbouw-kolonisatie slechts op den duur ook aan de ondernemingen ten goede komen en daarom ligt het ook niet op haar weg om deze kolonisatie der hand te nemen, naar indien door de Regeering, die evenmin in dit opzicht voor] dit gewest al die jaren iets heeft gedaan, de zaak krachtig werd aangepakt, dan zouden zeker in de toekomst de resultaten merkbaar zijn. Emigratie Een krachtige ontwikkeling van de emigratie van Java is van Java. met het oog op de arbeidszekerheid van groot belang. Ue beide plantersvereenigingen hebben door de oprichting van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor getoond, dat zij alles willen doen . wat in dat opzicht van haar verlangd kan worden.

Op den duur moet het streven er echter op gericht zijn om te komen tot een geheel vrije emigratie, de emigratie moet worden een natuurlijke stroom van Java naar de Buitenbezittingen. Een bezwaar blijft echter de betrekkelijk nog groote afstand tusschen beide gewesten.

Sluiten