Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verstrekken, in den vorm van voedingsmiddelen, onder voor. behoud, dat die voedingsmiddelen slechts voor eigen gebruik en dat van zijn gezin bestemd mogen zijn en met dien verstande, dat de beheerder voor de rijst / 10.— per 100 K.G. in rekening mag brengen en voor andere voedingsmiddelen den kostprijs op de onderneming en de beslissing omtrant de aan de arbeiders te verstrekken voedingsmiddelen aan den werkgever blijft.

Artikel 13.

De werkgever is behalve tot betaling van loon verplicht:

a) al datgene te doen en na te laten, hetwelk een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

b) tot het kosteloos verschaften van voegzame huisvesting, en goed bad- en drinkwater, aan den arbeider en zijn gezin.

c) tot het kosteloos verschaffen aan den arbeider en zijn gezin van geneeskundige behandeling, met verstrekking van medicijnen, in een ziekeninrichting onder deskundige leiding.

d) tot het verstrekken van huisvesting en voeding aan het gezin van den arbeider gedurende diens ziekte en verpleging in het hospitaal, voorzoover de leden van het gezin niet in eigen onderhoud kunnen voorzien; dan wel door de zorg voor het gezin daarin verhinderd worden.

é) zorg te dragen, dat het vervoer der arbeiders naar de ondernemingen, waarvoor zij zich hebben verbonden en naar de ziekeninrichtingen, waarin zij wegens ziekte zullen worden opgenomen, plaats vindt op de door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur voorgeschreven wijze en om gedurende dat vervoer aan den arbeider en zijn gezin vrije voeding te verschaffen.

f) om op zijne kosten bij eventueel overlijden van den arbeider tijdens den duur van de arbeidsovereenkomst voor diens behoorlijke begrafenis zorg te dragen.

sf) op de door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur te bepalen wijze aan de arbeiders gelegenheid te geven om geregeld kennis te nemen van den stand hunner rekeniug en het aantal verzuimdagen, zoomede hun een volgens een door het Bestuurshoofd vastgesteld model opgemaakte kaart te verstrekken, waarop de naam, de landaard of stam, de werkelijke of geschatte ouderdom, de lichaamslengte in centimeters, de datum van indiensttreding, de duur der overeenkomst van den betrokken arbeider, benevens de naam van de onderneming, waartoe hij behoort en de dagen, waarop hij vrij is, zijn aangeteekend.

Sluiten