Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halve op de dagen, waarop van hem krachtens de overeenkomst geen arbeid kan gevorderd worden en wanneer hij wegens slechte behandeling klachten tegen den werkgever, den beheerder of diens personeel gaat inbrengen.

Bij spoor- en tramwegondernemingen voor publiek verkeer m exploitatie mag de arbeider, bestemd voor diensten op den weg, de stations of de treinen, gedurende den overeengekomen werktijd den hem aangewezen post onder geen voorwendsel zonder vergunning van zijn chef verlaten. Mocht de arbeider zich over slechte behandeling van den werkgever, den beheerder of diens personeel willen beklagen bij de bevoegde autoriteit, zoo staat hem dit vrij, ook op werkdagen en zonder vergunning van zijn chef. Van zijn voornemen om te gaan klagen zal door hem echter minstens 24 uren te voren na afloop van zijn dienst behooren te worden kennis gegeven aan den chef van het naastbijgelegen station of de naastbijgelegen halte.

5) De arbeiders zijn verplicht de in artikel 13 g. bedoelde kaart steeds bij zich te dragen, als zij zich van de onderneming verwijderen en dezelve op aanvraag aan het bestuur te vertoonen.

Artikel 20.

1) De arbeider is verplicht om ten allen tijde bij rampen van hooger hand of dreigend gevaar op aanzegging van den beheerder of diens personeel hulp te verleenen.

2) De aard van den op te dragen arbeid zal zooveel mogelijk in overeenstemming zijn met de geschiktheid van den arbeider. Vrouwen zullen alleen mogen worden belast met werkzaamheden, welke gewoonlijk aan vrouwen worden opgedragen.

Artikel 21.

1) De arbeider met zijn gezin zijn verplicht in het belang der hygiëne zich bij aankomst op de onderneming geneeskundig te laten onderzoeken op zoodanige ziekten als voor zijne omgeving gevaarlijk of besmettelijk kunnen zijn, en indien de bevoegde geneesheer dit noodig oordeelt, zich ter genezing van deze ziekten en verpleging in het hospitaal te laten opnemen. 'f:p /- l

2) De arbeider, die in het hospitaal M opgenomen, is verplicht dé voorschriften op te volgen, die de in het hospitaal bevoegde geneesheer geeft, met dien verstande, dat hij niet verplicht is zich aan chirurgische behandeling te onderwerpen.

Sluiten