Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3) De arbeider die zich ziek meldt, heeft recht op geneeskundig onderzoek c. q. behandeling en verpleging in het hospitaal.

4) Het verzuimen van arbeid wegens voorgewende ziekte heeft tengevolge verlies van het recht op loon over den verzuimden tijd behoudens toepasselijkheid van straf en andere bepalingen dezer ordonnantie, indien daartoe grond bestaat.

5) Bestaat bij den beheerder vermoeden, dat de arbeider of het gezin ziek is, dan is deze verplicht zich, op last van den beheerder, aan geneeskunndig onderzoek c. q. behandeling en verpleging in het hospitaal te onderwerpen.

Artikel 22.

1) De dienstbetrekking eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken, waarvoor de overeenkomst is aangeaan.

2) Door opzegging door den arbeider, bedoeld in artikel 24 en wel nadat 4 maanden sedert de opzegging zijn verstreken.

3) Door ontbinding der overeenkomst met onderling goedvinden.

4) Door den dood des arbeiders, maar niet door den dood van den werkgever.

Artikel 23.

De dienstbetrekking eindigt ook door uitspraak van den arbiter.

1) OP VORDERING VAN DEN WERKGEVER wegens zoodanige daden, eigenschappen, of gedragingen van den arbeider, die tengevolge hebben, dat van den werkgever redelijker wijze niet gevergd kan worden de dienstbetrekking te laten voortduren.

Als zoodanig worden aangemerkt: aj. voortdurend verzet of onwil om te werken, opruiing, er gerlijk gedrag, insubordinatie, diefachtigheid, herhaalde verstoring van rust op de onderneming, ernstige opruiing en andere misdragingen van den arbeider,

b) wanneer de arbeider bij de afsluiting van de overeenkomst den werkgever heeft misleid, door het verleenen van valsche of vervalschte getuigschriften of opzettelijk valsche inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze, waarop zijne vorige dienstbetrekking is geƫindigd.

c) wanneer hij, in ernstige mate, de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot den arbeid, waarvoor hij zich heeft verbonden. '

d) wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering,

Sluiten