Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 27

(1) Voorzoover de na te noemen feiten niet als misdrijf zijn strafbaar gesteld, worden verzet ot bedreiging tegen de werkgevers of hun personeel gestraft met een geldboete van ten hoogste f 50.— (vijftig gulden) of met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste één maand, en beleedigingen tegen genoemde personen, rustverstoring, weigering om den verplichten arbeid te verrichten, opruiing tot desertie of tot weigering om den verplichten arbeid te verrichten, vechterij, dronkenschap en dergelijke vergrijpen tegen de goede orde gestraft met een geldboete van ten hoogste / 25.- (vijf en twintig gulden) of ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste twaalf dagen.

(2) Arbeiders die reeds eenmaal wegens verzet of bedreiging tegen de werkgevers of hun personeel zijn veroordeeld, 'worden bij herhaling van het feit gestraft met ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste drie maanden.

Artikel 28.

(1) Elke inbreuk op de arbeidsovereenkomst, door den arbeider gepleegd, wordt alleen vervolgd op aanklacht van den beheerder der onderneming, waartoe de arbeider behoort,

(2) Wegens desertie voor de eerste maal gepleegd, wordt de opgelegde straf niet ten uitvoer gelegd, indien de arbeider binnen den hem door den rechter toegestanen termijn naar de onderneming is teruggekeerd.

Artikel 29.

Overtredingen van de voorschriften dezer ordonnantie en van^ bij de arbeidsovereenkomst overeengekomen bedingen, waartegen geen bepaalde straffen zijn bedreigd, worden gestraft, voorzoover Europeanen en met dezen gelijkgestelden betreft, met eene geldboete van ten hoogste / 100.— (één honderd gulden) en voorzoover Inlanders en daarmede gelijkgestelden betreft, met een geldboete van ten hoogste 1 25— (vijf en twintig gulden) of ten arbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste twaalf dagen,

Artikel 30.

(1) Arbeiders die tijdens den duur der overeenkomst buiten de onderneming terecht gestaan of een vrijheidsstraf ondergaan hebben, dan wel zij, die na een afwezigheid wegens verlof, ziekte of anderszins niet derwaarts binnen -den toege-

Sluiten