Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij zich ook niet meer aan hem opgedrongen geneeskundige behandeling zal onderwerpen en daardoor zou een toestand worden geschapen, welke op sanitair gebied een teruggang zou beteekenen, hetgeen uitermate te betreuren zou zijn. Van daar, dat thans opnieuw door ons wordt voorgesteld om geneeskundige behandeling verplichtend te stellen.

alinea 1 bepaalt dus, dat de arbeider en zijn gezin verplicht zijn om zich bij aankomst op de onderneming aan geneeskundig onderzoek te onderwerpen. Daardoor wordt dus het verspreiden van eventueele besmettelijke ziekten voorkomen en gaat de werkman eerst aan zijn werk, wanneer hij lichamelijk daarvoor geschikt is.

Alinea 2 behoeft geen toelichting. >:'■

Alinea 3. Tegenover de verplichting van den arbeider om zich in het hospitaal te laten opnemen, moet zijn recht staan op geneeskundige verpleging en behandeling in het hospitaal,

Alinea 5 bepaalt, dat de arbeider zich bij ziekte in den loop der overeenkomst moet laten opnenen.

Artikel 22.

Dit artikel behandelt de wijze, waarop de dienstbetrekking eindigt.

Alinea 1 conform artikel 1639 eerste alinea Nederlandsche arbeidswet.

Alinea 2 is nieuw, vergelijk artikel 24 ontwerp.

Alinea 3. Het spreekt van zelf, dat partijen ook met onderling goedvinden de overeenkomst kunnen ontbinden.

Alinea 4 conform artikel 15 K. O. Vergelijk ook de artikelen 1639 j en 1639 k Nederlandsche arbeidswet.

Artikel 23.

In de K. O. kan de betrokken ambtenaar der A. I. de arbeidsovereenkomst op verzoek van den arbeider of werkgever in bijzondere gevallen ontbinden. In de toelichting van den Directeur van Justitie worden als dergelijke bijzondere gevallen voor den werkgever genoemd: wegens voortdurende ongeschiktheid tot den arbeid van den werkman, bij onwil van den werkman om de werkovereenkomst naar behooren na te leven, indien de arbeider in preventieve hechtenis is of een langdurige vrijheidsstraf moet ondergaan, dan wel wanneer de voortduring der dienstbetrekking voor den werkgever of den beheerder of hunne gezinnen onraadzaam is uit hoofde van eigenschappen, daden , en gedragingen van den werkman en voor den werkman: indien de (verdere voortduring van de dienst-

Sluiten