Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mou je 'n oetverkoren vat wezen. Doar gait niks of, heur. 'nVat ter eere. Mosse moar veul beden, jong".

„Joa, zai, dat is 't nou moar juust. Sums ken 'k nait beden".

„Altmoal ongeloof. Loof 't moar driest, heur. Moar ons Voader wait wel, hou Hai ons doar of ken helpen. Hest ja wel lezen, dat d'r wel viefdoezend mensken bei Jezus kwammen? Nee, nog meer, heur. Doar wassen den nog vrauwluu en lutje potjes bie. En den wassen discipelen d'r ook. Zai wollen nait looven dat Jezus al dei luu eten kon geven. Moar joa, heur. D'r bleven twoalf volle korven over. Tou mossen ze ook nog noar eerde boegen, om al dei stukjes ien körfkes te smieten. Wat zeilen ze stend 2) hebben. Moar ze kregen 'n gouje straf".

*) Stend = gesteend.

Sluiten