Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Joa, kiek, ik zee doar net tegen Van der Klai, dat wie eerst mouten leeren, hou ellendig wie binnen. Meloatsch, heur. As wie ons zunden moar zain. Och, och, mensken, 'k heb wel kropen op vlouer, as mien zunden veur mie kwammen te stoan. Ik ellendig mensk. Moar zoo wied mout 't mit ons kommen. Wie mouten eerst waiten, wat veur dikke deugnaiten wie binnen".

„Zoo is 't krek".

„Joa, Van der Klai, en doar willen wie nait an. Hailndal nait. Wie willen kop opsteken krek as 'njong peerd. Wie willen veuran ien tempel zitten. Hoogmoudige schepsels binnen wie. Ik en ie en Menkveld. Altmoal, heur".

„Hai, Diekhoes", zei Zwaantje, die den rijken Menkveld in 't gevlei wilde komen, „hou duurf ie 't zeggen. As d'r ain 't lutje potje wil

Sluiten