Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport ... ƒ 2.724.000.-

voor het dempen van kolken enz., ophooging van terrein bij de nieuwe stations en verkoop aan steenfabrieken.

Talud voorziening.

Per Meter kanaallengte heeft men noodig 25.30 M'. De lengte, waarover zich deze voorziening zal moeten uitstrekken, bedraagt:

Noorder Waaldijk 40 M.

Vak tusschen de bandijken- de sluis, rond . 4400 „

Zuider Rijndijk 30 „

Diversen aan de aansluitingspunten met de

bestaande bandijken, enz 230 „

Samen . . 4700 M.

Totale oppervlakte taludvoorziening = 119 000M'. af 2.— „ 238.000.-

Wegenverharding.

Op de Westzijde is de weg op den kanaaldijk breed 12 M. verdeeld als volgt: 7.00 M. rijvloer, 2X2.50 M. pad.

Opde Oostzijde is de weg op den kanaaldijk breed 5 M. verdeeld als volgt: 3.00 M. rijvloer, 2 X 1-00 M. pad.

Deze bestrating gaat van bandijk tot bandijk en strekt zich dus uit over een lengte van rond 4400 M. Benoodigd is dus 44000 M1. rijvloer a f 2.00 per M'. ƒ 88.000.— 32000 M2. pad a f 0.75 per MV » 24.000.-

Kunstwerken. » 112.000.-

Siuis.

Totale lengte 560 M. bestaande uit 2 kolken naast elkaar, elk wijd 16 M. in den dag. De afsluiting geschiedt met het oog op het geringe waterstandsverschil door hef deuren» waarvan de afstand hart op hart bedraagt: 560 — 2 X 21 = 518 M.

Het ledigen en vullen van de kolk geschiedt door een der deuren eenigszins te heffen.

Deze hefdeuren kunnen worden geheschen met den onderkant op 20 +M. N. A. P. zoodat bij zeer hoog water a 11.00 M. + N. A. P. nog 9 M. door vaarthoogte aanwezig is.

Aan de buitenzijde van elk der deuren is een ophaalbrug aangebracht, en eveneens een ophaalbrug over elke kolk in 't hart van de lengte; het val dezer bruggen is aangenomen op een breedte van 8 M. (5 M. rijvlak, 2 X 1.50 voetpad.)

De sluisbodem is geheel als syphon behandeld.

Totale doorlaat opening, rond 1000 M'.

Bemaling, extra ontgraving en aanvulling ƒ 63 000.—

Vurenhout 4000 —

Gewapend beton ] 2.003.000.-

Stampbeton 26000

Klinkermetselwerk 250 000 —

Natuursteen 52 000 —

Bestratingen " 46000 —

Hekwerk I 10.00o!-

Constructiewerk, voor deuren en ophaalbruggen met

inbegrip van bewegingswerktuigen voor deuren,

bruggen en riolen ^ 200.000.—

Remmingwerken en houten dekken " 100000 —

Diversen ! ] 146 OOo!-

Vaste brug voor de Welys'raat c. a. 2.900.000.Deze brug bestaat uit een vakwerkbrug met daaraan sluitende bruggen van gewapend beton. Overspanning

Transporteeren ... ƒ 5.974.OOO -

„ 238.000.—

Sluiten