Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport . . . ƒ14.515.000.—

De trottoirs kunnen hier vervallen.

Beweegbare brug snijpunt kanaal met Eem .... ï 75.000.—

Kleine duikers voor afwatering Oude Eem-Waterschap

de Drie sluizen „ 30.000.

Doorgang Raamgracht vaste brug en beweegbare brug

jaagpad #. . . . „ 40.000.—

Brug in den weg Baarn-Bunschoten, als die voor

Hooglandsche- en Liendertsche weg „ 170.000.—

Duiker Drakenburger wetering „ 20 000.—

Diverse buisduikers met kleppen „ 50.0.0.—

Schutssluis te Amsterdam „ 2.300.000.—

Deze sluis kan met het oog op het geringe waterstandsverschil gevoegelijk worden ingericht met hefdeuren.

Voor de fundeering zal de slechte grond ter plaatse worden weggebaggerd tot op den draagkrachtigen bodem (vermoedelijk 13 a 14 M. — N. A. P.) en daarna door zand worden vervangen afkomstig uit het kanaal. De constructie van de sluis in gewapend beton uitgevoerd kan zeer eenvoudig worden. Het type zal veel overeenkomst hebben met de sluis in de Betuwe, alleen met dit verschil dat de syphon in den sluisbodem onnoodig is en de muren aanzienlijk lager worden. De persbuis van de gemeentelijke rioleering

zal onder de sluis kunnen worden doorgevoerd.

Totaal • • „17.200.000.-

Raming van kosten voor geval B. ======== "

Hierbij wordt ondersteld dat de Oranjesluizen worden verplaatst en dus de sluis te Amsterdam kan vervallen, terwijl de te baggeren geul tusschen Muiderberg en Amsterdam niet door een dam aan de noordzijde beschermd wórdt. De grond uit de ontgraving voortkomend wordt zooveel mogelijk zijdelings geborgen in een hoogeren weg aan den westkant van het kanaal en een glacis aan de oostzijde, zoomede gebruikt voor aanleg van den polderdijk langs de noordzijdevan het kanaal van Muiderberg in oostelijke richting.

Onteigening.

523 X 265 M, m 13.9 H.A.

1C00 X 275 „ = 27.5 „

21500 X 322 „ = 692.3 „

1000 X 372 „ bb 37.2

780 H.A.

met schadesnijdingen gemiddeld a f3000.— .... „ 2.340.000.—

Grondverzet.

Vak Amersfoort—Huizen . , . . . 8.800 000 M*

„ Huizen—Muiden 7.210.000 „

„ Muiden naar de Oranjesluizen. 2.200000 .

Te samen . . . 18.200.000 M' Gemiddeld : f0.30 „ 5.460.000.—

Boord voorziening kanaal.

als voor geval A „ 334.000.—

Wegverhardingen.

Sluisemplacement Amersfoort als voor geval A. . . f 39.000.— 4 M. breede grintweg langs westzijde kanaal van Amersfoort tot Muiderberg als voor geval A . . . „ 146.000.—

Transporteeren ... ƒ 185 000.— ƒ 8.134.000.—

Sluiten