Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huiselijk en maatschappelijk leven, in kennis van Regel en Statuten, in het trouw bijwonen van de maandvergaderingen en de andere plechtigheden der Orde.

b) meer dan de overige bestuursleden is hij gehouden tot een1'ge waakzaamheid over het gedrag der leden, vooral der novicen, en over het nakomen der door den Regel voorgeschreven leefwijze; van hem vooral zal meermalen eene welgemeende vermaning, een hartelijk gesproken woord goed aangenomen worden en nut voortbrengen;

c) meer dan de anderen is hij verplicht de zieken te bezoeken en toe te zien of zij, die daartoe zijn aangewezen, dezen plicht van liefde naar behooren vervullen.

2o. Bij afwezigheid van den Directeur zal, met diens machtiging, de prefect de bestuursvergaderingen voorzitten.

3o. Hij zal ook toezien of de overige bestuursleden, inzonderheid de secretaris en de penningmeester, hunne bediening goed waarnemen. Vooral ten opzichte van den penningmeester is dit toezicht noodzakelijk; want,

Sluiten