Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgen. Het spreekt v^n, zelf dat niet alle daarin aangegeven punten overal te pas komen en ook niet alle op iedere vergadering behoeven behandeld te worden. Toch dienen die punten welke met vette letter gedrukt zijn, in iedere maandelijksche bestuursvergadering yan; iedere vereeniging behandeld te worden. Agenda der maandelijksche bestuursvergadering. I. Opening. ,,! Gebeden voorgeschreven in het Ceremonieel der Derde Orde (zie Aanhangsel I, bladz. 39).

II. Verslagen.

a. Voorlezing van de notulen der vorige vergadering.

b. Verslag van den secretaris over den staat der registers (namelijk: welke leden sedert de laatste vergadering overleden, vertrokken of om andere redenen uitgetreden zijn.)

c. Verslag van den penningmeester over de inkomsten en uitgaven der laatste maand.

d. Verslag van den assistent (of het be¬

stuurslid daartoe aangesteld) over vermeer-

Sluiten