Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Om zeer bijzondere redenen, te beoordeelen door den Visitator, kan de verkiezing geschieden door het bestuur met inbegrip van Visitator en Directeur.

5. In geval van tusschentijdsche vacature kan door het bestuur een tijdelijke plaatsvervanger gekozen worden.

6. Bij alle verkiezingen zijn de Visitator, zoo hij aanwezig is, en de Directeur stemgerechtigd en heeft bij staking van stemmen de Voorzitter de beslissing.

7. Alle leden der Vereeniging, die de professie hebben afgelegd, zijn tot elke bediening verkiesbaar. De aftredende bestuursleden kunnen éénmaal voor drie jaar herkozen worden; daarna kunnen zij opnieuw gekozen worden, wanneer een termijn van tenminste één jaar na de aftreding verstreken is. De prefect kan als zoodanig éénmaal herkozen worden, ook al zou hij te voren reeds deel uitgemaakt hebben van het bestuur.

8. Vóór en na de verkiezingen moeten de gebeden verricht worden, daartoe bijzonder in het Ceremonieel der Derde

Sluiten