Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu de verkiezing.

U, o God, loven wij: U, Heer, prijzen wij.

U, eeuwigen Vader, eert geheel de aarde.

Tot U juichen alle Engelen, de hemelen en l

alle machten. Tot U juichen de Cherubijnenen Serafijnen

in rusteloozen zang:

Heilig, Heilig, Heilig Heer, God der heerscharen.

Hemel en aarde zijn vol van de majesteit

uwer glorie. U looft het roemrijke koor der Apostelen, ƒ U looft het lofwaardig getal der Profeten, li looft het luisterrijk heir der Martelaren. U belijdt de heilige Kerk over geheel de .

aarde.

Vader van onmetelijke Majesteit, Uwen aanbiddenswaardigen waren en eenigen Zoon,

Alsmede den Heiligen Geest, den Vertrooster.

Gij zijl de Koning der Glorie, o Christus.

Gij zijl de eeuwige Zoon des Vaders.

Gij hebt, toen gij om ons te verlossen de

Sluiten