Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ga dan tot Jozef, en doe alles, wat hij u zeggen zal.

Ga tot Jozef, en gehoorzaam hem, zooals Jezus en Maria hem gehoorzaamden.

Ga tot Jozef, en spreek met hem, gelijk Zij met hem spraken.

Ga tot Jozef, en raadpleeg hem, gelijk Zij tot hem gingen om raad.

Ga tot Jozef, en eer hem, gelijk Zij hem eerden.

Ga tot Jozef en wees hem dankbaar, gelijk Zij hem dankbaar waren.

Ga tot Jozef, en bemin hem, gelijk Zij hem beminden, en hem nog beminnen.

Hoe zeer gij ook Jozef bemint, uwe liefde zal niet de liefde evenaren, die Jezus en Maria hem toedroegen. Van den anderen kant brengt de liefde tot Jozef ons tot Jezus en Maria. Hij was de eerste Christen, tot wien gezegd werd: „Neem het Kind en Zijne Moeder". Dit bracht een kerkvader er toe, te zeggen: „Gij zult immer Jezus vinden met Maria en Jozef,"

t Herbert,

Bisschop van Salford.

Sluiten