Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hemel, Vader, Zoon en H. Geest! Niets is er op aarde, zoo groot, zoo goed, zot verheven." (Gerson Serm. Nat.)

Voorbeeld. — Vele godvruchtige zielen hebben den H. Jozef, als hoofd der H. Familie, gesmeekt, hen aan té nemen, als de geringste dienstknechten in zijne Familie, en hebben zelfs eene gelofte gedaan, Jezus, Maria en Jozef ieder en dag bijzonder te vereeren en te dienen, om hunne hoedanigheid van dienaren der H. Familie te belijden.

TWINTIGSTE DAG.

„Menschen, die zich op het gebed toeleggen, behooren eene bijzondere liefde tot den H. Jozef te hebben. Laat hij, die geen meester gevonden heeft in de kunst des gebeds, dezen glorierijken Heilige tot zijn leeraar nemen en hij zal niet afdwalen." (H. Theresia, Leven Hfdst. VI). Wij allen verlangen mannen des gebeds te worden; doch uit ons zelve vermogen wij niets.

Voorbeeld. — De groote meesters des gebeds en van het geestelijk leven, gelijk de H. Theresia, de H. Petrus van Alcantara, de H. Joannes van het Kruis, de H. Alphon sus, de H. Paulus* van het Kruis, de eerbiedwaardige Pater Lallemant, en geheele religieuze orden, zooals de Karmelieten, de Franciskanen, de Lazaristen, de Redemp-

Sluiten