Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toristen en andere, eeren den H. Jozef als den bijzonderen Patroon van het gebed en het geestelijk leven.

EENENTWINTIGSTE DAG.

„De naam van Vader van den Zoon Gods werd nooit aan eenigen Engel gegeven; die naam werd geweigerd aan allen, behalve aan één — hem werd die vrijelijk geschonken, tevens met de gehechtheid en het gezag van een vader". — (St. Joannes Damascenus). Welk een buitengewoon voorrecht en eer voor een man, in betrekking te staan tot den Zoon Gods, door den titel van Voedstervader!

Voorbeeld. — De H. Vincentius Ferr. verhaalt dat zeker man in Valencia elk jaar op Kerstdag gewoon was, gastvrijheid te verkenen aan eene arme vrouw met een kind en een bejaard man, ter eere der H. Familie, en dat, toen hij op het punt van sterven was, hem het heilig Drietal, Jezus, Maria en Jozef, verscheen en tot hem zeide: „Dikwijls hebt gij ons tot uw huis en tafel uitgenoodigd. Kom nu, goede en getrouwe dienstknecht, en wij zullen u binnenleiden in ons huis, in het Paradijs."

TWEEËNTWINTIGSTE DAG.

,,Ik verklaar, dat Jozef altijd maagd is gebleven, zoowel als Maria, en dat in hun maagdelijk huwelijk een maagdelijke Zoon

Sluiten