Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Memorare van den H. Jozef.

Gedenk o H. Jozef, allerzuiverste Bruidegom der Maagd Maria, mijn liefdevolle Beschermer, dat het nooit gehoord is, dat iemand uwe bescherming ingeroepen en uwe hulp gevraagd heeft, zonder troost te vinden. Door dit vertrouwen bemoedigd, verschijn ik voor uwe oogen en beveel mij met allen aandrang bij u aan. Ach! versmaad mijne bede niet, Voedstervader des Verlossers, maar neem ze genadig aan. Amen.

300 d. eens per dag. (Pius IX 26 Juni 1863.)

De Zeven Smarten en Vreugden van den H. Jozef.

I. O glorierijke H. Jozef, allerzuiverste Bruidegom der allerheiligste Maagd Maria, hoe groot was. de onrust en de benauwdheid uws harten bij de onzekerheid, of gij uwe onbevlekte Bruid zoudt verlaten; maar hoe onuitsprekelijk groot ook was uw vreugde, toen het verheven geheim der Menschwording U door een Engel werd geopenbaard.

Door deze uwe smart en vreugd bidden wij u, onze ziel nu en te midden der smarten van ons sterfbed te vertroosten met de vreugde van een deugdzaam leven en van

Sluiten