Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastelijk, u nooit te verlaten en nimmer iets tegen uwe eer te zeggen of te doen, of toe te laten, dat zulks door een mijner onderhoorigen geschiede.

O gij, hoofd van Gods H. Huisgezin op aarde, in getrouwe navolging van Jezus en Maria, stel ik mij zelve en al mijne belangen onder uwe hoede en bescherming. Aan u, na Jezus en Maria, wijd ik mijn lichaam en mijne ziel, met al hunne vermogens, mijn geestelijken voortgang, mijn huisgezin en al mijne zaken en ondernemingen.

Verlaat mij niet, maar neem mij aan als een dienstknecht en een kind der H. Familie. Waak over mij te allen tijde, doch vooral in dat laatste verschrikkelijk uur van mijn leven op aarde. Bezoek mij dan, vertroost en sterk mij met de tegenwoordigheid van Jezus en Maria, zoodat ik, in vereeniging met hen en u, de aanbiddelijke Drievuldigheid mag prijzen en aanbidden gedurende alle eeuwigheid. Amen.

Sluiten