Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Aanvankelijk werd door de Regeering het standpunt „ingenomen, dat behoudens enkele strafbepalingen, een centrale regeling onnoodig was te achten en met het oog op „het verschil in toestanden, locale regelingen zelfs de voorbeur verdienden. Mededeelingn van met de Inlandsche „maatschappij vertrouwde personen deden evenwel reeds „spoedig twijfel rijzen of op deze wijze het drankeuvel wel „daadwerkelijk zou kunnen worden bestreden, ook wijl „regeling van het alcoholgebruik, bestrijding niet noodzakelijk insluit.

„Alvorens te bepalen, welke koers zal moeten worden in„geslagen, werd het echter noodig geacht over meer en stel„liger gegevens omtrent den omvang van het alcoholgebruik „te beschikken, en met name ook de stemming van de „Inlandsche maatschappij ten opzichte van het alcoholvraagstuk te peilen.

„Een desbetreffend onderzoek werd opgedragen aan den „heer Engelenberg, die eerverleden jaar verslag heeft uit„gebracht van zijne bevindingen. De slotsom van dat „verslag is, dat het drankgebruik onder de inheemsche en „daarmede gelijkgestelde bevolking toeneemt, hoewel niet „in verontrustende mate; dat in sommige kringen „welke aan een geregeld alcoholgebruik geenszins gewend „zijn, de neiging valt waar te nemen bij feesten e.d. alcoholische dranken te gebruiken waardoor zij met den drank „vertrouwd raken en dat inzonderheid de nagenoeg onbemerkte gelegenheid om alcoholische dranken te verkrijgen, „het gebruik daarvan zeer in de hand werkt.

„Zooals bekend is de toestand in enkele gedeelten van de „Buitenbezittingen veel minder gunstig en zijn er streken, „waar de bevolking zich vrij geregeld aan alcoholische dran,.ken te buiten gaat. Ingrijpende en aan de bevolking zeer „onwelkome maatregelen zullen aldaar wellicht moeten wor„den genomen.

„Het vraagstuk is buitengewoon ingewikkeld en de „Regeering stelt zich dan ook voor een commissie te benoemen, teneinde Haar te dienen van advies omtrent de „richting, welke zal moeten worden ingeslagen en aan de „Regeering enkele practische voorstellen aan de hand te „doen.

„De ervaring in het moederland en overal elders waar „de drankbestrijding met kracht is ter hand genomen „heeft echter afdoend aangetoond, dat de overheid, indien „zij den strijd alleen heeft aan te binden, er niet komt, „maar in haar streven door stroomingen uit het volk zelf „moet worden gerugsteund, wil haar pogen werkelijk de „noodige vruchten afwerpen. In Holland bv. heeft de „drankbestrijding haar groote vorderingen gemaakt on„der den invloed van de geheelonthoudersbeweging, de „vakvereenigingen en van de sport. De Regeering heeft „dan ook getracht om belangstelling voor de alcoholbe„strijding op te wekken bij eenige toonaangevende en invloedrijke kringen in de Inlandsche samenleving, doch „voorloopig met weinig resultaat. Op het oogenblik schijnt „de aandacht te veel door andere vraagstukken in be„slag te worden genomen. De Regeering zal evenwel niet „nalaten te trachten een zoo ruim mogelijken kring in den „strijd tegen den alcohol te betrekken. Ook van de school „zal veel invloed ten goede kunnen uitgaan.

„Inmiddels heeft de Regeering, voor zoover zulks zon„der bezwaar kan geschieden, op eigen terrein den drank „reeds dadelijk geweerd en sedert verleden jaar een eind „gemaakt aan den verkoop van. sterken drank aan alle „stations en halten van de Staatsspoor- en tramwegen.

Sluiten