Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit: Theorie der schoone Kunsten en Wetenschappen, grootendeels overgenomen uit het Hoogduitsch van T. J. Riedel, en met bijvoegselen, aanteekeningen, en eene inleiding vermeerderd (1778—1780)

INLEIDING.

cJ?5™ Ul het Wfge' °? aan m[im landgenooten eene wijsS60rie lCh.°ne kuRsten eS wetenschappen^ SetaS n,>f IT' lk ^ Zelf in de veiiligting

fen ond^LïLZe7 °m ,m te Vaardigen wegens zulk tot hPt g' alS WeI' om Il^mm lezeiSvoortebereiden

het tlhZï ^ S00Ft Van geschriften, waar aan zij, over

het geheel genomen, ongewoon, en waartegen zij uit dien hoofde mogehjk ingenomen zijn. Zo gemeenzaam tL in deze £ZJl SChn0I-\e trS}enaars en ^nstrigters^n Engeland!

Kfn^W Zijf met ^*®**&> behandflingen liev ^e.onderscheiden kunsten, zoo zeldzaam is dit tot

haar h^t rL ^; ^ dit waarsctojnüjk, omdat men letteren wpf ^ Tï wlWeri£e beoeffening der fraaie ste rk ^'.nl 6ene enkele reis 111 het verschiet fertoond, en sterk aangeprezen maar tot noch toe nimmer uitvoerig en

zTudeTkLf°°gd' TCÜ d? voor°ordeelen, welke daartegen zouden kunnen worden gekoesterd, nauwkeurig ontwikkeld en weggenomen heeft. Zal het dan eene vergeefsche moeite ziin dat ik hot

IZTï PM» VaD ¥™ inleiding «aartoeTestede, om de Modzakebjkhwd, en de voordeelen van eene wijsgeeri"e

too°„eeneTng £7 rh°°ne kï.nsteQ en ^tenschappl Se NedSnrftil 3, d°°r' ,Tas hf m°gelP. *e maken, dat de allepn ^fft f le-eJ f* Werk' °P het inzien ™n den titel de™?™ * tter/ljde leSge> e« dis mijnen arbeid, die, al is

ï ^gtSema?èS 66116 6gter ni6t g6ri^ geweest

nJrli™-b t0g te ^doen. met rede!ijke Nederlanders, die voor

leetriL? Tbeteri?S ,Vatbaar> gaarne het oor zullen leenen aan een hunner landgenooten die na veel gelezen en met mmder gedagt te hebben, hun hunne tegefiwoordige Van Alphen, Gedichten. r.

Sluiten