Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Puisque ta memoire est si bonne, Acquitte-toi berger, de ce que tu me dois.

In de meeste puntdigten en hekeldigten is meer geest dan gevoel, en in deezen is het een wezenlijke eigenschap, terwijl het in herderszangen, oden enz. een wezenlijk gebrek is. Maar de reden, dat ik deze aanmerking gemaakt heb, is, om te bepalen, in hoe ver de sensibiliteit noodig is om waarlijk digter te zijn, en of men dezulken, in wier voordbrengsels, of schoon zij in den gebonden stijl zijn voorgedragen, meer geest dan gevoel heerscht, onder de digters tellen moet: zo fa, dan is zeker de sensibiliteit geen eigenschap van den geboren digter.

Om dit stuk nu regt te beoordeelen, moet ik mijnen lezer verzoeken zig de beschrijving te herinneren die ik van eenen digter gegeven heb. Bijaldien deze aangenomen wordt, en men het daarover eens is, dat een digter treffen en het hart raken moet, zo heeft men maar te onderzoeken, of touren van geest, aartige en scherpzinnige punten meer voor het verstand of voor het hart geschikt zijn, en dan zal men ras bemerken, dat wel onze hogere zielvermogens door geest bezig gehouden werden, maar dat ons hart onder dat alles koel blijft. „Daar de geest (witz) zo veel deel heeft in het „denken, en bijgevolg een zekere mate van klaarheid in de „gedagten vooronderstelt, moet noodzakelijk volgen dat hij „nadeelig is aan de warmte van het gevoel'^zegt daarom eberhard x): en het is zo; denken staat oyerjfegeh gevoelen; de wijsgeer doet denken, de digter ïïöët gevoelen. Alle stukken derhalven, waar in het denkvermogen aangenaam wordt bezig gehouden, gelijk in alles waar in geest heerschend is, kunnen niet anders dan het hart koel laten, en daar het hart koel blijft spreekt de digter niet. In de beste, de treffendste digtstukken vindt men ook weinig geest; In Ossian treft men geen geestige wendingen, maar alles werkt op de verbeelding en de gewaarwording: zo ook bij Klopstock en andere groote digters. Bij Younq in zijne nagtgedagten vindt men hier en daar flikkeringen van geest, maar behalven dat dezen juist de fraaiste touren van dat gedigt niet zijn, zo worden zij ook zo overladen (om mij zo eens uittedrukken) met sentimenteele voorstellingen, dat men ze slegts als in het voorbijgaan bemerkt. Bij la Motte in tegendeel is veel

!) Allgemeine Theorie, & c. s. 87.

Sluiten