Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geest, en daarom ook behoort hij bijkans niet onder de

™£t™; nteTJl men Jn teff3endeel biJ Kleine niets als senti£2L aantreft' eil daar door van de sensibiliteit van den digter zelf verzekerd is.

wmfft tkan Wel+eenigszins door kmist dit gebrek aan sensibihtei te gemoet Komen; en men heeft zelfs aan Fontenelle dren lof gegeven dat, waar hij sentimenten schilderde, hij tn,aart waarheid afbeeldde; maar dan zijn het ook maai

«™ t le^Gn' °f i°Uter van de verbeeldingskragt,

aan welken men doorgaands zien kan, dat zij kopiën zijn en die nimmer eene heerschende uitwerking kunnen daarstellen, gehjk zulks geschieden kan door hen, die zelf sensibiliteit genoeg bezitten, om te gevoelen, wat zij aan anderen door hunne voorstellingen willen doen gevoelen :

— fi vis me fiere, dolendum est ipse tibi —

Ik zou derhalven durven vaststellen, dat in alle treffende laat neggen, wezenlijke digtstukken deze sensibüiteit doorstraalt. Li homerus vindt men zulke schilderijen, die een gevoelig hart vooronderstellen: in de Georgica van virgilius Buridi™11 dG aandoenltike episode van Orpheus en

u3et !? dez^ teergevoeligheid, welke zelfs dikwijls gelijk™, d0et Zien; en wanneer ze fijn en teder is, doet ze dikwijls eigenschappen bemerken, die een ander voorbij ziet en daar door schept de digter ook dan eene nieuwe weereld wanneer alles natuur bij hem is. Zij stelt den digter in staat om zells, zonder eene merkelijke trap van verbeeldingskragt,

h!L^r dlgtv- \e Zij?' schoon als dan zijn kring van werken oepaalder is Zn kan door geen geest vergoed worden, zonder dat men het bemerkt; en dat men ontevrede is, dat de digter, m plaats van ons hart te raken, met ons verstand speelt en ons daarmede zoekt b> paaien. Het gebrek aan sensibiliteit maakt een vers droög, en men hoeft dikwijls Wff wVfragT' waar.om N- N- zijne stoffen droog behandeld ZeJ' He.t antwoord is gereed, om dat hij insensibel is. Men v«n r £ 6611 V-T! SP het nuwehjk van A. B. op de dood van B- c\ en zij treffen mij niet? Waarom tog niet? Er is m«w°wf? ^-eest in' er zijn geen fouten in; Ik zeg maar, de maker heef zijn voorwerp met geen gevoelig hart blschouwd, en wat zal ik dan gevoelen? maar ik lees in tegendeel de

Sluiten