Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zig zelf te beoordeelen, en zig naar dit oordeel, te rigten.

Zo dikwijls ik over dit stuk nadagt, zo menigmaal werd het mij waarschijnlijk, dat de veerkragt des ligchaams door onze hedendaagsche wijze van opvoeding in sommige standen, teveel wordt opgeofferd aan de ontwikkeling van den geest; gehjk bij anderen de oefening des ligchaams, te veel, en die des geestes, te weinig, betragt wordt. De middelweg zoude ook hier de veiligste zijn. Ligchaam en geest behooren beide, hand aan hand, te worden opgevoed, en in overeenstemming met elkander gebragt. Maar doorgaands bemerkt men zulks, met opzigt tot zig zelf, als het te laat is; en dan ziet men zig genoodzaakt, om met een gebrekkig vaartuig, de zee dezer wereld door te zeilen. Gelukkig hij, die, door opmerkzaamheid op hetgeen er in zijn ligchaam, zowel als in zijnen geest, omgaat, geleerd heeft, de gebreken van zijn werktuig te vergoeden door de vermogens van den geest; en die zo behendiglijk dit ontstelde werktuig heeft leeren behandelen, dat het hem het minstmogelijke hinder, op zijne rei ze, toebrengt. Hierdoor alleen kan men zig, wel niet altoos, maar egter veeltijds, wagten voor die verbijstering, welke ons feilen kan doen begaan, die, door voorzigtigheid en bedaardheid, hadden kunnen worden voorgekomen.

Sluiten