Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen alsdan aan zekere maatregelen van ontsmetting en verkeersbeperking te onderwerpen ; een voorbeeld hiervan levert de in Zwitserland op de grenzen van sommige kantons toegepast wordende ontsmetting van personen op, waaromtrent in bijlage II van dit rapport nadere mededeelingen zijn te vinden.

De nationale bestrijding door afwering van den invoer der ziekte uit het buitenland is hiermede besproken.

Resumeerende, kan worden geconcludeerd, dat de reeds getroffen wettelijke maatregelen doeltreffend en juist zijn, mits op eene onverbiddelijke en strenge handhaving gerekend mag worden. Daarnevens is evenwel uitbreiding van die maatregelen met eenige andere noodzakelijk, als hoedanig door de Staatscommissie in overweging worden gegeven:

1. vestiging van een Nederlandschen inlichtingendienst in het buitenland, die zich op de hoogte houdt van den stand van het mond- en klauwzeer aldaar en van de daartegen genomen bestrijdingsmaatregelen.

2. vestiging in voldoenden getale van quarantaine-inrichtingen aan de grenzen, ten einde aldaar vee, waarvan de in- of doorvoer eventueel voorwaardelijk mocht worden toegestaan, in observatie te houden.

3. uitbreiding van het in- en doorvoerverbod ook tot van vee afkomstige artikelen, welke rechtstreeks uit andere werelddeelen worden aangevoerd.

4. facultatief verbod van invoer van melk, afgeroomde melk en zoete wei uit het buitenland.

5. gebruikmaking tijdelijk en voor zoover noodig van de bevoegdheid gegeven bij art. 12 der Veewet 1920, om den in- en doorvoer ook van stroo, lijnmeel, lijnkoeken en hooi te verbieden voor zoover de buitenlandsche invoer hier te lande kan worden ontbeerd.

6. het stellen zoo mogelijk van regelen ten aanzien van de ontsmetting en verkeersbeperking van personen, die in tijden van besmettingsgevaar de grenzen overschrijden.

C. De maatregelen tot bestrijding van de ziekte na haar optreden in Nederland.

1. Inleiding.

Onder de maatregelen, welke in geval van optreden van mond- en klauwzeer inleiding, in Nederland voor bestrijding van die ziekte ih beginsel in aanmerking komen, zijn er enkele, die als 't ware de leidende gedachte aan de bestrijding geven, de bestrijding in eene bepaalde richting stuwen en als zoodanig den inhoud van een vast systeem van bestrijding vormen.

Daaromheen groepeeren zich tal van maatregelen, die bij elk bestrijdings-

Sluiten