Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het doorzieken en de opzettelijke besmetting.

systeem in meerdere of mindere mate onmisbaar zijn en deels ook buiten het dreigen, optreden of heerschen der ziekte van toepassing moeten blijven.

Vasthoudende aan deze onderscheiding zal hieronder eerst eene kritische beschouwing der verschillende bestrijdingssystemen worden gegeven. In § 4 zal daarna het naar de meening der Staatscommissie in de toekomst te volgen systeem van bestrijding der ziekte na haar optreden in Nederland in den breede ontwikkeld worden; de evenbedoelde daaromheen zich groepeerende verdere maatregelen zullen dan tevens worden besproken.

2. Kritische Beschouwing der Bestrijdingssystemen.

In theorie kan drieërlei systeem van bestrijding worden gedacht: 1°. het doorzieken en de opzettelijke besmetting; 2°. de isolatie;

30. het afmaken, gepaard met isolatie (gemengd systeem).

Beschouwt men deze verschillende systemen kritisch en los van elke bepaling van stellig recht, dan valt het volgende standpunt naar de meening der Staatscommissie daartegenover in te nemen.

i« systeem: Het doorzieken en de opzettelijke besmetting.

Opzettelijke besmetting is uit den aard aan het doorziekstelsel niet onverbrekelijk verbonden. Ontbreekt echter opzettelijke besmetting, dan is tevens het karakter van bestrijding aan het stelsel ontnomen.

Dat de Staatscommissie tegen een simpel doorzieken zonder meer in het algemeen afwijzend staat, blijkt uit de conclusie, waartoe in hoofdstuk III de behandeling van de vraag of bestrijding wenschelijk is, heeft geleid. Het geval kan zich echter voordoen, dat de ziekte te eeniger tijd overal in den lande zoo groote uitbreiding heeft gekregen, dat er van afmaken en isolatie geen succes meer is te verwachten. Onder zoodanige omstandigheden kan bestrijding der ziekte naar de meening der Staatscommissie soms meer kwaad dan goed doen, omdat de bestrijding dan aanleiding kan geven tot het voortdurend blijven hangen van de ziekte, terwijl zij bij het z.g.n. doorzieken vroeg of laat haar eigen dood sterft. Dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat doorzieken zonder meer aanbeveling verdient.

De opzettelijke besmetting wordt door hare voorstanders aangeprezen op dezen grond, dat daardoor alle dieren tegelijk of spoedig na elkander zouden worden aangetast en dientengevolge eene aanzienlijke bekorting van de epizoötie te bereiken zoude zijn.

Te dezer zake moet vooreerst worden opgemerkt, dat het onjuist is van

Sluiten